Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami to dział firmy LS-PLUS, który zajmuje się zbieraniem i transportem odpadów, odbiorem śmieci zarówno od mieszkańców jak i firm. Każdy klient naszej firmy traktowany jest indywidualnie i otrzymuje ofertę z optymalnym rozwiązaniem. Doradca klienta pomaga w doborze pojemników i częstotliwości wywozu.

Odpady komunalne

LS-PLUS świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie licznych gmin (decyzje uprawniające do odbioru odpadów stałych od mieszkańców do pobrania w zakładce - dokumenty). Nasze usługi dla mieszkańców obejmują bezpłatne podstawienie odpowiednich pojemników i odpłatny wywóz odpadów w/g harmonogramu lub na zgłoszenie telefoniczne (harmonogram do pobrania w tabeli obok po wybraniu miejscowości). Zajmujemy się odbiorem śmieci w wielu miejscowościach.

Odpady zbierane selektywnie

LS-PLUS odbiera odpady selektywnej zbiórki w przekazanych workach w podziale na:
- szkło
- tworzywa sztuczne
- papier i karton
Wywóz odbywa się w/g harmonogramu (harmonogram do pobrania w tabeli obok po wybraniu miejscowości).

Odpady ZSEE i wielkogabarytowe

Zbieramy:
- urządzenia zawierające freony (lodówki, zamrażarki i inne)
- sprzęt AGD (pralki, suszarki, zmywarki i inne)
- sprzęt AUDIO i RTV (radia, telewizory, monitory, CD,DVD i inne)
- sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, ksera, faxy, telefony i inne)
- narzędzia elektryczne (wiertarki, kosiarki, piły i inne)
- baterie
- meble ( kanapy, tapczany, szafy )

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane są od mieszkańców w/g harmonogramu (harmonogram do pobrania w tabeli obok po wybraniu miejscowości). Zużyty sprzęt przywieziony we własnym zakresie przyjmujemy odpłatnie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, zwane dalej odpadami, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, typu ogródki działkowe i domki letniskowe w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: - odpady selektywnie zbierane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
- odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie ),
- przeterminowane leki,
- chemikalia ( detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
- zużyte baterie, akumulatory,
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).

TOP